(Chính trị) - Sáng 20-12, Thường vụ Quân ủy Trung ương tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt toàn quân học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 (Khóa XII) theo hình thức trực tuyến.

Quang cảnh tại điểm cầu Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng dự, chỉ đạo và phát biểu khai mạc hội nghị. Cùng dự có Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị (TCCT) Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Lê Chiêm, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Dự hội nghị có đại biểu Ban Tuyên giáo Trung ương; lãnh đạo Bộ Tổng Tham mưu, TCCT; lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng…

Phát biểu khai mạc hội nghị, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh: Các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (Khóa XII) là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập nhiều vấn đề hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là sự cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra. Đây là những vấn đề liên quan đến đổi mới và phát triển xã hội, đổi mới hệ thống chính trị đồng bộ với đổi mới, phát triển kinh tế; những vấn đề lý luận cơ bản về phương thức lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước và quyền làm chủ của nhân dân; về quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội; về xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, kỷ cương, năng động, hiệu lực, hiệu quả; liên quan đến quyền lợi, tâm tư, tình cảm của cán bộ, công chức, người lao động nói chung và ngay trong lực lượng quân đội nói riêng; vấn đề chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, bảo vệ giống nòi của dân tộc. Những vấn đề trên có ý nghĩa chính trị xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện bản chất ưu việt của chế độ ta, được dư luận xã hội đặc biệt quan tâm.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội nghị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu: Quá trình học tập, nghiên cứu, cán bộ chủ chốt toàn quân cần quán triệt sâu sắc nội dung cốt lõi, những điểm mới, mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu có tính đột phá của các nghị quyết; coi trọng liên hệ vận dụng sát với tình hình thực tiễn, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, công tác xây dựng Đảng bộ Quân đội, gắn với triển khai thực hiện Đề án “Điều chỉnh tổ chức Quân đội nhân dân Việt Nam giai đoạn 2016-2021″; Đề án “Cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp quân đội đến năm 2020″; các kế hoạch, chương trình liên quan đến bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, quân nhân chuyên nghiệp, công chức quốc phòng trong Quân đội. Cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp tập trung làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên, quần chúng, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về ý chí và hành động trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân, nhanh chóng đưa nghị quyết vào thực tế cuộc sống, góp phần xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Trong quá trình triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết Trung ương 6 đề ra phải gắn chặt với thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ X và nghị quyết của cấp ủy các cấp; lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện nghị quyết, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả…

Thượng tướng Phan Văn Giang giới thiệu Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”.

Trong chương trình làm việc của hội nghị, cán bộ chủ chốt toàn quân được nghe Thượng tướng Phan Văn Giang giới thiệu Nghị quyết về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm TCCT giới thiệu Nghị quyết về “Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Thiếu tướng Hồ Bá Vinh, phụ trách Cục trưởng Cục Tuyên huấn giới thiệu Nghị quyết về “Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới”; Thiếu tướng Nguyễn Văn Thế, Phó giám đốc Học viện Chính trị giới thiệu Nghị quyết về “Công tác dân số trong tình hình mới”.

(Theo Quân Đội Nhân Dân)

Bài viết, video, hình ảnh đóng góp cho chuyên mục vui lòng gửi về [email protected]
Kết bạn với Nguyễn Thiện Nhân trên Facebook
Thích và chia sẻ bài này trên Facebook